Sidebar

Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler; Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri, diplomatları, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenleri, bilim, kültür ve sanat insanlarının ortak bir zeminde buluşarak, yeni fikirler ve yeni eğilimleri tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları, ileriye dönük projeksiyonlar oluşturuldukları ve Türkiye’nin geleceğine yönelik ulusal, uluslararası düzeyde iş birliği sağladıkları, özellikle kalkınma iş birliği alanında dost ve kardeş ülkelerde somut projelerin icrasında kazanımları ortaya koyacak bir programın hayata geçirilmesini gerektirmektedir.

Bu düşünceden hareketle; Türkiye’nin iyi yetişmiş nitelikli insanlarının bir araya geleceği, bilgi birikim ve deneyimlerini aktaracakları bir platform oluşturmayı ve bu insanlardan oluşan bir insan kaynağı bankası kurmayı hedefleyen Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı (TYDP)Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve ilgili enstitüleri tarafından geliştirilmektedir.

TYDP; paylaşılacak deneyimler, yeni fikirler, yeni yaklaşımlar, yeni açılımlar ve bu temelde Ülke içinde, dışında proaktif projeler geliştirilecek  bir programdır.

- TYDP misyon ve vizyonunu benimsemek,

- TYDP üyeleri ve her kesimle diyalog ve iş birliğine açık olmak,

- TYDP kapsamındaki hizmetleri şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,

- Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,

- Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,

- Evrensel insani değerlere sahip çıkmak,

- Bilgi, birikim ve deneyimlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması için ortak bir zemin oluşturmak, ortak sorunlara yeni çözümler geliştirme konusunda kapasite inşa etmek,

- Farklı alanlarda kritik görevler almış, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmış insanlara kendi deneyimlerini paylaşma olanağı sunmak, yeni ufuklar ve yeni fikirlere kapı aralamak,

- Türkiye’nin temel sorun alanlarıyla ilgili karar vericilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,

- Bilimsel verilere dayanan bilgilerle politik kararlar arasında paralellik kurulmasını sağlamak,

- Türkiye’nin insan kaynağı birikimi ve düşünce kapasitesini geliştirmek,