Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın temel amacı;

Ülkemizin kısıtlı imkanlar ve binbir güçlükle yetiştirdiği, ancak emeklilik veya başka nedenlerle köşelerine çekilmiş nitelikli insanlarının bilgi, birikim ve deneyimleriyle karar alma süreçlerine etkili bir şekilde katılmalarını temin etmek; Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkileri ve siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki, bilimsel ve kültürel sorunlarına yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, öngörüler ve değerlendirmeler yapmak; karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler, proje önerileri ve karar seçenekleri sunmak; Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının temini için ortak projeler hayata geçirmek; iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek; bilgi, birikim ve deneyimlerin aktarılması ve paylaşılmasını sağlamak için ortak bir platform oluşturmaktır.

 Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler;

- Türkiye’nin izlediği çok boyutlu dış politika ve kalkınma işbirliği perspektifine paralel olarak yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomi, siyaset, kültür, bilim, eğitim, teknoloji ve sanat konularında tecrübe sahibi insanlardan faydalanmak ve ortak akıl geliştirmek,

 

- TASAM’ın ve bağlı kurumların/yapıların kamu yararına yürüttüğü çalışmalara ulusal ve küresel ölçekte katkı sağlamak,

- Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

- Türkiye’nin kurumsal kapasite inşasına yardımcı olmak,

- Geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına aktif bir şekilde katılmak,

- Konularında uzman, deneyimli akademisyen ve bilim insanlarının birikimlerini doğru

projelerle buluşturarak, ülkemizin istifadesine sunmak ve yeni nesillere aktarmak,

 - Deneyimleri paylaşmak, yeni fikirler ortaya çıkarılmasına imkan sağlamak,

 - Kuşaklararası kolektif sorumluluk bilincini geliştirmek,

 - Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,

 - Diyalog ve iş birliği ortamını geliştirmek,

 - Karar alıcılara kaynağından bilgiler ve öneriler sunmak,

 - Sivil insiyatifi harekete geçirmek, sivil toplumu güçlendirmek,

 - Bilgi, birikim ve deneyimlerden en verimli şekilde yararlanacak ortak bir zemin hazırlamak,

 - Bilgi, birikim ve deneyimleri sinerji yaratacak projelere yönlendirmek,

 - Toplumsal uzlaşma ve barışa katkı sağlamak,

 - Bireyin özgürlük alanını genişletmek ve demokrasi kültürünü geliştirmek,

 - Mevcut ve gelecekteki sorunları tespit etmek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek için bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayacak ortak bir platform oluşturmaktır. 

 

TYDP

- Bilgi, birikim ve deneyimlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması için ortak bir zemin...