Sidebar

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın temel amacı;

Ülkemizin kısıtlı imkanlar ve binbir güçlükle yetiştirdiği, ancak emeklilik veya başka nedenlerle köşelerine çekilmiş nitelikli insanlarının bilgi, birikim ve deneyimleriyle karar alma süreçlerine etkili bir şekilde katılmalarını temin etmek; Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkileri ve siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki, bilimsel ve kültürel sorunlarına yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, öngörüler ve değerlendirmeler yapmak; karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler, proje önerileri ve karar seçenekleri sunmak; Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının temini için ortak projeler hayata geçirmek; iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek; bilgi, birikim ve deneyimlerin aktarılması ve paylaşılmasını sağlamak için ortak bir platform oluşturmaktır.

 Bu amaç doğrultusunda belirlenen hedefler;

- Türkiye’nin izlediği çok boyutlu dış politika ve kalkınma işbirliği perspektifine paralel olarak yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomi, siyaset, kültür, bilim, eğitim, teknoloji ve sanat konularında tecrübe sahibi insanlardan faydalanmak ve ortak akıl geliştirmek,

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın vizyonu;

 

Türkiye’nin, dost ve kardeş ülkelerin kurumsal ve toplumsal yapısını güçlendirerek, her alanda stratejik kazanımlarını güçlendirmek; Türkiye’yi dünyadaki gelişmeleri geriden takip eden ve izleyen değil, belirleyen bir aktör haline getirmek; 2023-2053 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kurumsal kapasite inşa eden sivil bir platform oluşturmaktır.

 

 

 

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı’nın misyonu;

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası politikalarının etkinliğini artırmak, temel sorunlara kalıcı çözümler sunabilmek için gerekli sinerjiyi yaratmak, tarihi ve kültürel mirastan kaynaklanan potansiyeli harekete geçirmek ve kuşaklar arası sorumluluk bilincini yaşatmak amacıyla, farklı orijin ve formasyonlara sahip ve iyi yetişmiş siyasetçiler, diplomatlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, bilim, kültür ve sanat insanları ve uzmanların bilgi, birikim ve deneyimlerini Ülke yararına içte ve dışta sunmaları için imkan tanımak, deneyimlerini paylaşmak, iletişim kanallarını geliştirmek, hem ülkemizde hem de dost ve kardeş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve gelişme sürecine katkıda bulunmak, siyaset, kamu yönetimi, ekonomi, kültür-sanat ve akademi alanlarında yeni açılımlar sağlamak, düşünsel bazda dayanışmayı geliştirmek ve pozitif etkileşim kültürü oluşturmak için ortak bir buluşma zemini meydana getirmektir. 

 

Türkiye Yönetim ve Deneyim Programı; siyaset, diplomasi, kamu ve özel sektör, sivil toplum, akademi, bilim, kültür, sanat ve iş dünyası gibi toplumun farklı kesimlerinden gelen insanları bir araya getirmektedir.  

TYDP’nin kurumsal yapısı; Akil Kişiler Kurulu, Konsey Başkanları  ve Genel Sekreterden meydana gelmektedir.

1. Akil Kişiler Kurulu

Akil Klişer Kurulu; TYDP’ye üye olan siyasetçiler, diplomatlar, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, bilim, kültür ve sanat insanları, uzmanlar ve profesyonel duayen gönüllülerden oluşur.

 Akil Kişiler Kurulu; TYDP’nin politika ve genel ilkelerini belirler.

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde getirmektedir.

Bu süreçte yaşanan baş döndürücü gelişmeler; mevcut sorunları daha da büyütürken, bu sorunlara ilişkin etkili ve kalıcı çözümler de, toplumun her kesiminden insanın bilinç, duyarlılık, katılım ve bilgi paylaşımını zorunlu kılmaktadır.

Bilgiyi elinde bulunduran, stratejik olarak kullanabilen ve paylaşabilen ülkeler, toplumlar, örgütler veya bireyler; hem içinde yaşadığımız yüzyıla hükmetmekte, hem de öncü olma avantajlarını kullanarak, güç alanı ve üstünlük elde etmektedirler.

Türkiye; sahip olduğu stratejik konumu, ekonomik ve siyasi gücü, tarihî birikimi ve medeniyet değerleriyle dünya istikrarına ve barışına ciddi katkılarda bulunabilecek bir güce sahip olmasına rağmen, bu potansiyel yeterince kullanılamamıştır.

Türkiye’nin mevcut potansiyelini kullanabilmesi, bugün yaşanan pek çok bölgesel ve küresel çatışmada uzlaştırıcı bir rol üstlenebilmesi ve dünya barışına katkıda bulunabilmesi, ancak Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli insan gücünden (insan kaynağı - beşeri sermaye) daha verimli ve etkin bir şekilde yararlanması ile mümkün olabilecektir.

TYDP

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde...