Sidebar

- Bilgi, birikim ve deneyimlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması için ortak bir zemin oluşturmak, ortak sorunlara yeni çözümler geliştirme konusunda kapasite inşa etmek,

- Farklı alanlarda kritik görevler almış, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmış insanlara kendi deneyimlerini paylaşma olanağı sunmak, yeni ufuklar ve yeni fikirlere kapı aralamak,

- Türkiye’nin temel sorun alanlarıyla ilgili karar vericilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,

- Bilimsel verilere dayanan bilgilerle politik kararlar arasında paralellik kurulmasını sağlamak,

- Türkiye’nin insan kaynağı birikimi ve düşünce kapasitesini geliştirmek,

- Türkiye’nin stratejik derinliğini daha etkin kullanabilmesi, küresel istikrar ve barışa daha fazla katkıda bulunabilmesi için gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,

- Türkiye’nin geleceğinin inşası ve 2023 - 2053 hedefleri için vizyon geliştirmek, bu vizyonun gerçekleşmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek,

- Özgür düşüncenin yayılması, bireyin özgürlük alanının genişlemesi, demokrasi ve birlikte çalışma kültürününün gelişmesine zemin hazırlamak,

- Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle yurtdışında ortak projeler geliştirmek, araştırmalar yapmak, bu kuruluşlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

- Türkiye için hayati önem taşıyan konularda ortak tutum, iş birliği ve diyalog geliştirmek,

- İletişim teknolojisinden azami derecede istifade ederek, üyeler arasında hızlı ve geniş bir iletişim ağı (network) kurmak,

- Sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek ve gönüllülük bilincine katkıda bulunmak,

- Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yapılacak araştırmalar sonucunda stratejik raporlar, bültenler ve kitaplar yayınlayarak iç ve dış ülke kapasite inşasına katkıda bulunmalı,

- Türkiye’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinin paylaşılması ve en geniş anlamda yayılmasına yönelik, beyin fırtınası, çalıştay, konferans ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemektir.

 

TYDP

21. yüzyıl; siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreci beraberinde...