Sidebar

- Bilgi, birikim ve deneyimlerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması için ortak bir zemin oluşturmak, ortak sorunlara yeni çözümler geliştirme konusunda kapasite inşa etmek,

- Farklı alanlarda kritik görevler almış, akademik ve bilimsel çalışmalar yapmış insanlara kendi deneyimlerini paylaşma olanağı sunmak, yeni ufuklar ve yeni fikirlere kapı aralamak,

- Türkiye’nin temel sorun alanlarıyla ilgili karar vericilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak,

- Bilimsel verilere dayanan bilgilerle politik kararlar arasında paralellik kurulmasını sağlamak,

- Türkiye’nin insan kaynağı birikimi ve düşünce kapasitesini geliştirmek,

- Türkiye’nin stratejik derinliğini daha etkin kullanabilmesi, küresel istikrar ve barışa daha fazla katkıda bulunabilmesi için gerekli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,

- Türkiye’nin geleceğinin inşası ve 2023 - 2053 hedefleri için vizyon geliştirmek, bu vizyonun gerçekleşmesi için yürütülen çalışmalara destek vermek,

- Özgür düşüncenin yayılması, bireyin özgürlük alanının genişlemesi, demokrasi ve birlikte çalışma kültürününün gelişmesine zemin hazırlamak,

- Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle yurtdışında ortak projeler geliştirmek, araştırmalar yapmak, bu kuruluşlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

- Türkiye için hayati önem taşıyan konularda ortak tutum, iş birliği ve diyalog geliştirmek,

- İletişim teknolojisinden azami derecede istifade ederek, üyeler arasında hızlı ve geniş bir iletişim ağı (network) kurmak,

- Sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmek ve gönüllülük bilincine katkıda bulunmak,

- Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yapılacak araştırmalar sonucunda stratejik raporlar, bültenler ve kitaplar yayınlayarak iç ve dış ülke kapasite inşasına katkıda bulunmalı,

- Türkiye’nin bilgi, birikim ve deneyimlerinin paylaşılması ve en geniş anlamda yayılmasına yönelik, beyin fırtınası, çalıştay, konferans ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemektir.

 

TYDP

Küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler; Türkiye’nin önde gelen...